خطوط اینترنتی همانند خط تلفن شهری با صدها برتری هستند

خط معمولی اینترنتی

سرشماره معمولی
3 کانال
بنام خریدار
مالکیت قطعی
یکبار پرداخت
✔یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط سیپ ترانک (Sip Trunk )

خط سیپ ترانک
10 کاناله
بنام خریدار
مالکیت قطعی
یکبار پرداخت
✔یک شماره تلفن با 10 تماس همزمان ورودی و خروجی
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی